BOTERDIJK, geh., voorheen tot het Nederkwartier der prov. Utrecht
behorende, thans prov. Noord-Holland, arr. en 3 u. Z. van Amster-
dam, kant. Nieuwer-Amstel, 1 Z. van Amstelveen, gem. Thamen.

BOTERDIJK, ligt gem. Uithoorn, en telt 15 h. en 100 inw.

Bekijk hier het 'origineel'.

 


KWAKEL, geh., vroeger tot het Nederkwartier der prov. Utrecht behoord hebbende, thans prov. Noord-Holland, arr. en 3 u. Z. ten W. van Amsterdam, kant. Nieuwer-Amstel, 2 u. Z. van Amstelveen, gem. Uithoorn; u. W. van Uithoorn ; met 33 h. en 180 inw. De R.K. maken, met die uit de buurs. Boterdijk en Vrouwenakker eene stat. uit, welke 400 zielen telt , onder welke 2610 Communikanten, en door eenen Pastoor bediend wordt. De kerk, aan den H. Johannes den Dooper toegewijd, is een in 1844 grootelijks hernieuwd gebouw, met een vierkant kopeltorentje en van een orgel voorzien. - Men heeft aldaar eene school, welke gemiddeld door een getal van 40 leerlingen bezocht wordt. - De kermis valt in den eersten Zondag na 8 September.  

Bekijk hier het 'origineel'.


SCHULPBRUG (DE), brug in Amstelland, provincie Noord-Holland, over de Ringsloot van het Diemermeer, uur Zuid van Amsterdam.  
Deze brug ontleent haren naam van de herberg de Schulp, welke, op den hoek van het meer, in de nabijheid staat.


SCHULPBRUG (AAN-DE-), buurt in Amstelland, provincie Noord-Holland, arrondissement en uur Zuid van Amsterdam, kanton en gemeente Nieuwer-Amstel, 2 uur Noord Oost van Amstelveen.

Deze buurt begint reeds op den Weesperweg, aan den gebiedpaal van Amsterdam en heeft onderscheidene dwarspaden, naar den Oetewaler-weg strekkende; derhalve is ook daaronder begrepen, het blokjen de Vier-huizen, op den Weesperweg, alzoo genaamd, omdat het uit vier huizen bestaat; de buurt ligt voorts voor het grootste gedeelte zeer vermakelijk, namelijk aan de schoone rivier den Amstel en nabij de verrukkelijke Diemer-meer, gedeeltelijk zelfs langs de ringsloot daarvan.

Deze buurt heeft, zegt men, haren naam van Buurt aan de Schulpbrug gekregen, door dat zij aan de brug van dien naam haar begin neemt. Zij bevat onderscheidene, aangename lustplaatsen en tuinen, die een bevallig gezigt opleveren, zoo onder het wandelen langs den Weesper-weg , als langs den ringdijk van het meer, en het bevaren van de ringsloot: er worden ook eenige fabrijken gevonden; de bewoners zijn van den Hervormde of van de Rooms Katholieke godsdienst, die, daar er geene kerk in de buurt is, de Hervormden te Amsterdam en de Rooms-katholieken aan de overzijde van den Amstel moeten te kerk gaan.

Ook andere godsdienstige gestichten zijn in deze buurt, hoe groot in haar bevang, niet voorhanden, de kinderen van beiderlei gezegde godsdiensten, gaan in de school van Watergraafsmeer onderwijs genieten; de weezen worden door de gemeente Nieuwer-Amstel besteed, meestal, ten minste zooveel mogelijk, bij de bewoners der buurt zelve; de armen worden mede door gezegde gemeente onderhouden.

UITHOORN, ge., voorheen Thamen-aan-den-Amstel genaamd en tot het Nederkwartier der prov. Utrecht, en nog vroeger aan de proostdij van St. Jan te Utrecht behoord hebbende, thans prov. Noord-Holland, arr. Amsterdam, aknt. Nieuwer-Amstel (10 k. d., 2 m. k., 11 s. d.); palende N. aan de gem. Nieuwer-Amstel, O. aan den Amstel, die haar van Mijdrecht scheidt, Z. aan Zevenhoven, W. aan Nieuwveen-met-de Uiterbuurt en aan Aalsmeer-en-Kudelstaart.

Deze gem. bevat het d. Uithoorn . (verder nog niet getranscribeerd, zie de link hieronder).

Bekijk hier het 'origineel'.


THAMEN voorm. amb voorheen tot het Nederkwartier der prov. Utrecht en nog vroeger aan de Proostdij van St. Jan te Utrecht behoord hebbende , thans prov. Noord-Holland, arr. Amsterdam , kant. Nieuwer-Amstel, gem. Uithoorn; palende N. aan Nieuwer-Amstel , 0. aan den Amstel, die het van Mijdrecht scheidt , Z. aan het Zydelmeer, dat haar van het voorm. amb. Uithoorn scheidt , W. aan uitgeveende plassen.

De Thamerdijk scheidde vroeger dit amb. in twee deelen , wordende het eene deel genoemd de Binnendijksche-polder en het andere de Buitendijksche-polder.

Dit amb. bevatte het voorm. d. Thamen, thans de buurs. 0ud-Thamen, en de Vinkebuurt. De inw. vinden meest in de veenderij en scheepvaart hun bestaan. Men had er in het begin dezer eeuw twee houtzaagmolens die afgebroken en naar Leyden en Lochem verplaatst zijn.

De Herv., die er wonen, maken met de overigen van de geheele burgerl. gem. Uithoorn eene gem. uit, welke tot de klass. van Amsterdam, ring van Weesp, behoort en 560 zielen , onder welke 310 Ledematen telt. In vorige tijden was deze gem. met die van Mijdrecht vereenigd , doch in het jaar 1624 verkreeg Thamen eenen afzonderlijken Predikant in Johannes de Gys, die weleer monnik te Mechelen was geweest , en in 1635 overleed. Het beroep geschiedt door den kerkeraad. Onder de in deze gem. gestaan hebbende Predikanten, verdienen melding de door zijne schriften beroemde Ewaldus Kist, van 1786-1790 en de Nederduitsche Dichter Adam Simons, van 1799-1816. De kerk van Thamen, plagt oudtijds te staan in 0ud-Thamen, digt aan de landscheiding tusschen Utrecht en Holland, en was daar in het jaar 1559 ter vervanging van een vroeger aldaar gestaan hebbend gebouw , doch is in het jaar 1662 verplaatst in de Vinkebuurt , aan den Amstel , omtrent u. van de Uithoornsche-brug.

Deze kerk, welke met een sierlijk koepeltorentje pronkte, is in het jaar 1832 bijna ter zelfder plaatse, vervangen door eene geheel nieuwe kerk, zijnde een langwerpig vierkant gebouw , met eenen koepeltoren, waarin het orgel uit de vorige kerk is overgeplaatst, hetwelk, in 1836, op kosten van de gemeente vernieuwd en verbeterd is.

De R.K., welke men er aantreft , behooren tot de stat. van Uithoorn. Men heeft in dit amb. twee scholen, zijnde eene dorps- eene kost- en dagschool, welke gezamenlijk gemiddeld door een aantal van 150 leerlingen bezocht worden.

Van onheugelijke tijden af, tot in het jaar 1755, was ook het Schoutsambt van deze plaats en van Mijdrecht, door den zelfden persoon bekleed geweest, die aan bet hoofd van eene regtbank gesteld was, welke uit zeven Schepenen bestond, van welken er vijf te Mijdrecht en twee te Thamen woonden, zoo dat de inwoners van Thamen altoos genoodzaakt waren, te Mijdrecht te regt te staan. Doch in het gemelde jaar werden deze twee Schouts-ambten gescheiden, en in ieder geregt een afzonderlijke Schout aangesteld. De ingezetenen van Thamen verzochten vervolgens, na bekomene goedkeuring van den Proost van St. Jan, bij de Staten dezer provincie, ook eene afzonderlijke regtbank te mogen hebben, voor welke hunne geschillen beslecht konden worden, zonder dat zij zich daarom naar Mijdrecht behoefden te begeven. Daar het geregt van Mijdrecht zich geen partij tegens dit verzoek stelde, werd het, door de Staten, in Julij des jaars 1700, ingewilligd, en, uit eene overgeleverde nominatie, een derde Schepen van Thamen, door den Proost verkozen; zodat de regtbank van Thamen later bestond uit eenen Schout en drie Schepenen, die hunne vergaderingen hielden in het regthuis, hetwelk tusschen de kerk en de brug van den Uithoorn stond en thans dient tot een particulier huis.

De kermis valt in op Dinsdag vr St. Laurentius.

Het wapen van Thamen bestond uit een veld van zilver, met een schip zonder roer, in natuurlijke kleur.  

Bekijk hier het 'origineel'.


THAMEN (OUD-), buurs. Prov. Noord-Holland, arr. en 2 u. Z. van Amsterdam, kant. Nieuwer-Amstel, 1 u. Z. van Amstelveen, gem. en u. N.W. van Uithoorn, in den Thamer-Buiten-polder.

Deze buurs. is vroeger een d. geweest, maar door dien de daarom liggende landen geheel weggeveend zijn, is deze plaats verminderd tot eene geringe buurs. De kerk werd in 1662 afgebroken en naar de Vinkebuurt verplaatst. Thans telt men er nog 2 h., met ruim 20 inw.  

Bekijk hier het 'origineel'.


THAMER-BINNENPOLDER (DE) of de Binnendijksche-Thamer-polder, voorm. pold. in de heerl. Thamen, prov. Noord-Holland, arr. Amsterdam, hkant. Nieuwer-Amstel, gem. Uithoorn.

Deze polder, welke bijna geheel uitgeveend is, ligt bijna vierkant in dijkjes besloten en paalt N. aan den Bovenkerker-polder, 0. aan den Amstel, Z. aan het Zijdelmeer en W. aan den Thamerdijk, die hem van den Thamer-Buiten-polder scheidt. Hij beslaat een oppervlakte van 212 bund. 48 v. r. 24 v. ell., en moet in het jaar 1851 drooggemalen zijn. Het bestuur bestaat uit twee Poldermeesters.  

Bekijk hier het 'origineel'.


THAMER-BUITEN-POLDER (DE) of de Buitendijksche-Thamer-polder, voorm. pold. In de heerl. Thamen, prov. Noord-Holland, arr. Amsterdam, kant. Nieuwer-Amstel, gem. Uithoorn.

Deze pold. Is bijna geheel weggeveend, waarom het plan bestaat dien. In vereeniging met de Legmeer-plassen, droog te maken. Hij paalt W. en N. aan het legmeer, O. aan den Thamerdijk, die hem van den Thamer-Binnen-polder scheidt, Z. aan het Zijdel meer.

Hij beslaat eene oppervlakte van 56 bund. 13 v. r. 30 v. ell., en staat onder het bestuur van den Thamer-Binnen-polder.  

Bekijk hier het 'origineel'.


THAMERDIJK (DE), dijk prov. Noord-Holland, in eene zuidelijke rigting loopende van de Thamerlaan of Nieuwedijk naar de Zijde.  

Bekijk hier het 'origineel'.


THAMERLAAN (DE) of de NIEUWEDIJK, dijk, prov. Noord-Holland, langs de grenzen van Tahmen en Nieuwer-Amstel van den Thamerdijk zuidoostwaarts naar den Amsteldijk loopende.  

Bekijk hier het 'origineel'.


UITHOORN, ge., voorheen Thamen-aan-den-Amstel genaamd en tot het Nederkwartier der prov. Utrecht, en nog vroeger aan de proostdij van St. Jan te Utrecht behoord hebbende, thans prov. Noord-Holland, arr. Amsterdam, aknt. Nieuwer-Amstel (10 k. d., 2 m. k., 11 s. d.); palende N. aan de gem. Nieuwer-Amstel, O. aan den Amstel, die haar van Mijdrecht scheidt, Z. aan Zevenhoven, W. aan Nieuwveen-met-de Uiterbuurt en aan Aalsmeer-en-Kudelstaart.

Deze gem. bevat het d. Uithoorn . (verder nog niet getranscribeerd, zie de link hieronder).

Bekijk hier het 'origineel'.


VINKENBUURT of Vinkebuurt , b. prov. Noord-Holland, arr. En 2 u. Z. van Amsterdam, kant. Nieuwer-Amstel, 2 u. Z. van Amstelveen , gem. en u. N.0. van Uithoorn , aan den Amstel. In deze h., in de wandeling meestal het d. Thamen genoemd, staat de Herv. kerk van Thamen.


VROUWEN-AKKER, b., voorheen in bet Nederkwartier der prov. Utrecht, thans prov. Noord-Holland, arr. en 3 u. Z. van Amsterdam, kant. Nieuwer-Amstel, 2 u. Z. van Amstelveen, gem. en u. Z.W. van Uithoorn , aan de Drecht ; met 11 h. en 60 inw. Er ligt hier eene fraaije brug over de rivier.  

Bekijk hier het 'origineel'.


Zijdelmeer

Bekijk hier het 'origineel'.