Geschiedenis

"… Hoe zou de naam de Kwakel ontstaan zijn vraagd gij. 0, dat is heel eenvoudig. Zoo als u weet, loopt er een vaart van Vrouwenakker tot door de Kwakel, langs Boterdijk naar het Zijdelmeer. Nu dan, over die vaart die de kleine Drecht genoemd wordt en daar was een heele hooge loopbrug op dezelfde plaats waar de tolbrug gelegen heeft. Nu zoo een heele hooge loopbrug werdt toen een Kwakel genoemd. Die bruggen waren vaste bruggen en daarom zoo hoog dat er een vaartuig met hooi Of stroo onder door kon…"

Quackel, Quakel, later de Kwakel en nu De Kwakel is een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Uithoorn. Wie echter denkt dat De Kwakel en Uithoorn één zijn zou zeker de Kwakelaars voor het hoofd stoten. Slechts bestuurlijk zijn beide één, maar veel verder gaat de band niet. De Kwakel is een dorp met een heel eigen geschiedenis en een heel eigen dorpsleven en daar zijn de Kwakelaars blij mee.

Voor De Kwakel gaat de geschiedenis terug tot de zestiende eeuw. De oudste bebouwing moet uit die tijd stammen en ontstond in het gebied dat nu bekend is als de Ruilverkaveling. Opmerkelijk is, dat dit gebied vroeger Vrouwenakker heette. Adellijke dames hadden er land of akkers met boerderijen en een enkel huisje. Hoe de naam Vrouwenakker aan deze overkant van de Drecht is terechtgekomen is tot op heden een raadsel. Een van de oudste documenten waarin de naam De Kwakel voorkomt is in het Rijksarchief te Utrecht te vinden. In het stuk uit 1647 staat te lezen dat Ysaack Jansz. ter dood wordt veroordeeld voor meerdere inbraken, waaronder die bij 'Arien Cornelizs. Martenzs., cleermaker aende Quackel onderden Uithoorn'.

In vroeger eeuwen heerste veel armoede in De Kwakel. Pastoor De Graaf schreef in 1903 in een stuk dat nu in het kerkelijk archief bewaard wordt: 'Deze algemeene armoede werd vooral veroorzaakt doordat de landerijen gewoonlijk 's winters door het water van de Haarlemmermeer werden overstroomd' en: 'Bij onderzoek is gebleken, dat zij (de parochie - w.s.) in vroegere jaren zeer behoeftig was, zoo zeer zelfs dat er wel eens tijden zijn geweest dat en de kerk en de pastorie zo bouwvallig waren, dat de gemeente voor eenige tijd zonder pastoor was, en bleef tot dat door algemeene bijdragen de allernoodzakelijkste reparaties waren aangebracht'.

De bereikbaarheid van het dorp was lange tijd afhankelijk van de Boterdijk en de vele vaarten en sloten in het gebied. De aanleg van het Amstel-Drechtkanaal, rond 1825 in opdracht van Koning Willem 1, bracht een grote verbetering van 1860 tot 1920 werd een stoomboot verbinding tussen Amsterdam en Leiden op het kanaal onderhouden. Tegen het einde van de vorige eeuw veranderde het gezicht van het dorp aanzienlijk. Van grote invloed daarop waren de bouw van school, pastorie en kerk, de opknapbeurt van de Boterdijk (met als gevolg het heffen van tol) en de aanleg van de Drechtdijk, maar ook van de verbinding van het Kwakelse pad en het vervangen van de hoge brug door een draaibrug.